_________________________________________________________
កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោកជំទាវ ហង់ លីណា
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
ស្តីពី "ការធ្វើ​ជំរឿន​ប្រជាជន​ ​ឆ្នាំ​ ២០១៩"
- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ១

- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ២