__________________________________________________
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ រវាងអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ
អំពី "ការរៀបចំតារាងអាទិភាព"
របស់ជំរឿនទូទៅប្រជាជនកម្ពុជា​ ឆ្នាំ ២០១៩
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ អង្គការ UNFPA, 08/08/2018