_________________________________________________________
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីអង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩
Consultation Meeting on 2019 Cambodia Inter-censal Agricultural Survey
CIAS2019/ការអនុវត្តគម្រោង AGRIS,​ 11/07/2018