_________________________________________________

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (១៥ ដល់ ១៨ កុម្ភៈ) ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រិន វីរៈ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ
Opening ceremony the training of trainers (15-18 Feb) on Economic Census 2022.
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ
National Institute of Statistics, Ministry of Planning.
-ការចុះសម្ភាសន៍ នឹងចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃ ០១ ដល់ ៣១ មីនា 
-Enumeration will be started from 1 to 31 March.