_________________________________________________________
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីអង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩
Consultation Meeting on 2019 Cambodia Inter-censal Agricultural Survey
CIAS2019/ការអនុវត្តគម្រោង AGRIS,​ 11/07/2018

 

    

_________________________________________________________
Cambodia to Implement the IMF’s Enhanced General Data
Dissemination System Press Release, April 27, 2018
Contact person: Mr. Keo Chettra, Director of Department, Tel: 855-12-881 102

Read    Download

 

_________________________________________________________
កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោកជំទាវ ហង់ លីណា
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
ស្តីពី "ការធ្វើ​ជំរឿន​ប្រជាជន​ ​ឆ្នាំ​ ២០១៩"
- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ១

- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ២

 

_____________________________________________________________________
Government's Scholarships for National Institute of Statistics
- KOICA Master's Degree Scholarship program for 2018
- New Zealand ASEAN Scholarships - 2018 Selection Round
- Japan-IMF Scholarship program for Asia (JISPA) 2018-19
- Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS)
     Contact person: Mr. Chhuon Sothy, Director of Department, NIS 
      Tel: 855-12-832 534
_____________________________________________________________________